020 7650 200

TIETOSUOJASELOSTE

Rekrytointi

TIEDOT REKISTERISTÄ

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Oy Kontino Ab

Hakintie 6-8

01300 VANTAA

Y-tunnus: 0949669-8

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tietosuoja@kontino.fi

Oy Kontino Ab

Tietosuoja-asiat

Hakintie 6-8

01300 VANTAA
Hakemusta, työnhakua ja omia tietoja koskevat tiedustelut ja pyynnöt tulee osoittaa ensisijaisesti rekisteristä vastaavalle työnantajalle eli rekisterinpitäjälle.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA KÄSITTELIJÄT
Rekrytointeihin osallistuvat henkilöt käsittelevät henkilötietoja. Tapauskohtaisesti rekrytoinnissa voidaan käyttää kolmansia osapuolia kuten rekrytointikonsultteja ja asiantuntija-arvioijia.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa rekisterinpitäjän rekrytointi, jonka tavoitteena on hakijan ja työnantajan välinen työsopimus. Työsuhteen osalta (esim. sijaisuudet) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työsopimuksen mukaisten asioiden hoitaminen. (Yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1b.)

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Palveluun kerätään pääosin rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi rekrytoinnissa käytetystä työnhakulomakkeesta ja jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:

  • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tunnistamista ja viestintää varten)
  • Sukupuoli ja -syntymäaika
  • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta, kielitaidot ja muu osaaminen)
  • Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte, kuva)
  • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot
  • Työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot
  • Valittujen henkilöiden (esim. työntekijät ja sijaiset) osalta palkka- ja HR-hallinnon palveluun voidaan tallentaa tietoja, joita tarvitaan työsuhteeseen kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden kuten palkanmaksun suorittamiseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus, osoitetiedot, tiedot koulutuksista ja voimassa olevista luvista sekä pankkitilin numero palkanmaksua varten.

Hakemuksiin liittyviä tietoja käytetään vain rekrytoinnin ajan. Tietoja voidaan säilyttää tätäkin kauemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity on valittu organisaatioon työntekijäksi tai sijaiseksi.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä vastaa, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Järjestelmien tietoturvaa, henkilötietojen suojaa ja eheyttä varmistetaan teknisten ja organisatoristen keinojen avulla. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tietojen salaus, tietoturvapäivitykset, tietoturvatestaus ja varmuuskopiointi.

Tietojasi pääsevät käsittelemään vain käsittelyyn oikeutetut henkilöt

 

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoa ei käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä

koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan:

tietosuoja@kontino.fi

tai :

Oy Kontino Ab

Tietosuoja-asiat

Hakintie 6-8

01300 VANTAA

 

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua. Asiaa

koskevat pyynnöt osoitetaan:

tietosuoja@kontino.fi

tai :

Oy Kontino Ab

Tietosuoja-asiat

Hakintie 6-8

01300 VANTAA

 

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto voidaan oikaista/poistaa myös oma-aloitteisesti.